Επίκτητη ιδιότητα.

Οι εκ γενετής επίκτητες ιδιότητες
δέν υπόκεινται σε σχολιασμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: